Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ DNAΈνα βακτήριο E.coli αναπτύσσεται σε καλλιέργεια με ραδιενεργό  32P και διπλασιάζεται δύο φορές . Αν το κύριο DNA του , έχει μήκος 4*106 ζεύγη αζωτούχων βάσεων , να υπολογιστούν :
α) πόσες αλυσίδες ραδιενεργές και πόσες μη ραδιενεργές υπάρχουν στα κύτταρα που θα προκύψουν μετά και την δεύτερη αντιγραφή του DNA ; β) πόσες ραδιενεργές αλυσίδες θα υπάρχουν μετά από ν αντιγραφές , αν το θρεπτικό υλικό είναι συνεχώς ραδιενεργό ;
γ) πόσα ραδιενεργά άτομα φωσφόρου θα υπάρχουν μετά από τις 2 αντιγραφές ;
δ) Να παρουσιάσετε διαγραμματικά τις δύο αντιγραφές του βακτηριακού DNA , συμβολίζοντας με συνεχές γραμμές τις μη ραδιενεργές αλυσίδες και με διακεκομμένες τις ραδιενεργές .
ε) Αιτιολογείστε τις απαντήσεις σας .

ESCHERICHIA COLI : ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΔΟΜΗ DNAΣτο βακτήριο Escherichia coli , το μήκος του κύριου DNA του είναι 4*106 ζεύγη αζωτούχων βάσεων .Αν το ποσοστό των Αδενινών του είναι 10% , να υπολογιστούν στο μόριο αυτό :
α) τα ποσοστά των υπολοίπων αζωτούχων βάσεων
β) οι αριθμητικές τιμές των αζωτούχων βάσεων
γ) οι δεσμοί υδρογόνου
δ) οι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί
ε) τα μόρια νερού που απομακρύνθηκαν ,για το σχηματισμό του DNA αυτού , από τα μονομερή του .

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥΝα συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα που αφορά το γονιδίωμα του ανθρώπου στις διάφορες φάσεις του κυτταρικού του κύκλου .

ΙΝΙΔΙΑ
ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ
ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ
ΜΟΡΙΑ
DNA
ΜΗΚΟΣ
ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ
ΑΔΕΛΦΕΣ
ΧΡΩΜΑΤΙΔΕΣ
ΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΑ
ΑΡΧΗ ΜΕΣΟΦΑΣΗΣ


ΤΕΛΟΣ ΜΕΣΟΦΑΣΗΣ


ΜΕΤΑΦΑΣΗ ΜΙΤΩΣΗΣ


ΜΕΤΑΦΑΣΗ  Ι ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ Ι


ΜΕΤΑΦΑΣΗ  ΙΙ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΙΙ


ΓΑΜΕΤΗΣ